XLNT Allservice AB – över 20 år i branschen

XLNT grundades 1991 av Patrik Fredlund och Ted Westin, som båda fortfarande är delägare och styrelseledamöter.

Företaget har sedan starten vuxit organiskt och samtidigt haft god lönsamhet. Idag är vi över 100 medarbetare som alla har rätt utbildning, självdisciplin och en stor portion ödmjukhet.

Verksamheten är inriktad på entreprenadstädning av lokaler i Stockholms län. Våra uppdragsgivare är både privata företag och offentliga organisationer

Vårt dagliga mål är att tillsammans slutföra våra uppgifter felfritt och enligt tidsplan.

Företaget har därtill ett långsiktigt mål att växa ytterligare med nya kunder och uppdrag. Vår vision är att inom fem år, tredubbla omsättningen och dubblera kundbasen. Detta skall ske både genom en förstärkt försäljningsavdelning och via förvärv.

Behovet av städning kan se mycket olika ut hos våra kunder. Tillsammans utformar vi den städning som passar just er avseende innehåll, omfattning och arbetsformer.

Vi är DI Gasellföretag 2015 och 2016 och har AAA-raiting av Bisnode/Soliditet

KVALITET

Kvalitetspolicy

Grunden för XLNT verksamhet är konkurrenskraftiga städtjänster till rätt kvalitet. För att alltid kunna nå målen arbetar vi enligt följande:

– Fortlöpande utbilda vår personal och utveckling för att säkerställa och stärka vår kompetens hos såväl lokalvårdare som övrig personal.

– Ständigt följa utvecklingen av nya metoder, maskiner och kemikalier som berör oss.

– Samtliga i personalen skall känna ansvar samt vara väl förtrogna med vår kvalitetspolicy och kunna vårda kundens egendom på ett förtroendefullt sätt.

– Kundens upplevelse av vår service ska leva upp till den förväntan kunden har på oss.

– Det är kundens upplevelse av denna service som gäller för hur väl vi lever upp till denna kvalitetspolicy.

– All personal ansvarar för att rapportera kundsynpunkter och förbättringsförslag för att utveckla verksamheten i positiv riktning.

– Vi utgår från att allt skall göras rätt från början och att fel som trots allt uppstår inte skall upprepas.

– Alla personal vidtar nödvändiga åtgärder då man upptäcker felaktigheter i levererad tjänst.

Miljö

Hög kvalitet

Vi är stolta över ett högt miljömedvetande och ser detta som en av våra främsta styrkor.

Miljöarbetet är en del av det dagliga arbetet och miljöhänsyn vägleder våra val av produkter, maskiner och redskap.

Vår personal utbildas i miljöfrågor och produkterna som vi använder är märkta med Svanen, Bra miljöval eller EU Ecolabel. Vi har även ett väl utvecklat arbetsmiljöarbete.

Att sträva mot en hållbar utveckling kräver ett ständigt engagemang. Varje medarbetare på XLNT får en miljöutbildning som syftar till att minimera användandet av kemikalier. Och valet av kemikalier ska vara så skonsamt för miljön som möjligt. Vi arbetar bara med dem som klarar kriterierna för Bra miljöval. Svanen eller annan godkänd miljömärkning. Vi sorterar och minskar vår egen avfallsmängd. Vi kan dessutom hjälpa våra kunder att förbättra deras avfallshantering.

Vår miljöpolicy finns som en garanti för att du ska få den kvalitet du betalar för. Vi utbildar och vidareutbildar vår personal, vi har system för att leverera det vi kommit överens om. Vi har rutiner för egenkontroller hos medarbetarna, ett schema för uppföljning med kunden, kundenkäter och mötesrutiner.

Miljöpolicyn är minst lika viktig som de två andra. Våra medarbetare är ju vår viktigaste tilllgång. Deras engagemang och kunskap är nyckeln till ett bra jobb. Därför är det naturligt att se till att deras arbetsmiljö och situation är så bra som möjligt. Ergonomiska redskap och en miljö som tar hänsyn till var och ens hälsa, både fysiskt och psykiskt är självklara delar för den som arbetar hos oss.

Allmänt

Vårt städsystem är miljövänligt, hygieniskt, ergonomiskt och ekonomiskt. Moppar och torkdukar tvättas i speciella tvättmaskiner, som avlägsnar dammtussar och löst partikeldamm effektivare än vanliga tvättmaskiner. Mopparna impregneras med rätt mängd rengöringsmedel med hjälp av ett datoriserat doseringssystem. Fuktigheten och mängden rengöringsmedel anpassas noggrant efter golvunderlaget som skall städas för att städningen ska vara så effektiv och skonsam som möjligt.

Vid städning av toaletter och andra hygienutrymmen använder vi oss av mikrodukar som tvättas och impregneras på samma sätt som mopparna. En duk och en mopp används per toalett, varefter de läggs i en separat tvättsäck. På så sätt undviker vi att bakterier och andra orenheter förs vidare mellan toaletter och andra utrymmen.

ID06Alltid på XLNT!

– Nöjd-kund-garanti!
– Brottsregisterutdrag vid förfrågan.
– ID-kort 06 på all personal.
– Företag med sekretessavtal vilket innebär tystnadsplikt.
– Tydliga arbetskläder från XLNT.

XLNT är ett Gasellföretag

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– offentliggjort minst fyra årsredovisningar
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser